MADRS bedömarskattning

 Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri,
Karolinska Institutet, Stockholm.

 

MADRS betyder Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (Montgomery Åsberg 1979). Skalan är utvecklad ut ett annat större batteri av frågor kallat CPRS (Comprehensive psychopatological rating scale).

Instruktion till skattaren:

Skattningen bör baseras på en flexibel klinisk intervju. Patienten uppmanas till en början att med egna ord beskriva sitt tillstånd. Därefter kan intervjuaren ställa frågor, till en början öppet formulerade och efter hand mer specifika för att belysa de rapporterade variabler som inte blivit tillfredsställande täckta. Den första intervjun i en serie skattningar är på visst sätt en träning både för skattaren och patienten. Det kan därför vara lämpligt att låta den täcka en längre tidsrymd än den som skattningen avser, för att övertyga sig om att frågorna blivit förstådda och ge skattaren tillfälle att sätta sig in i sjukdomshistoren. Detta kommer att göra det lättare för skattaren att formulera sin frågor i senare intervjuer.

För varje ny skattning bör ett nytt fullständigt skattningsformulär användas.

Initiativlöshet

Avser den subjektiva upplevelsen av initiativlöshet, känslan av att behöva ett motstånd, innan en aktivitet kan påbörjas.

Koncentrationssvårigheter

Avser svårigheter att samla tankarna eller koncentrera sig. Bedömningen baseras på intensitet, frekvens och i vilken mån olika aktiviteter försvåras.

Minskat känslomässigt engagemang

Avser upplevelser av minskat intresse för omvärlden eller för sådana aktiviteter som vanligen bereder nöje eller glädje. Subjektiv oförmåga att reagera känslomässigt inför människor eller företeelser i omgivningen.

Livsleda och självmordstankar

Avser upplevelser av livsleda, dödsönskningar och självmordstankar samt förberedelser för självmord. Eventuella självmordsförsök påverkar ej i sig skattningen.

Depressivt tankeinnehåll

Avser självförbråelser, självanklagelser, föreställningar om synd och skuld, mindervärdighet och ekonomisk ruin.

Sänkt grundstämning

Avser en sänkning av det emotionella grundläget (till skillnad från situationsutlösta affekter). Omfattar dysterhet, tungsinne och nedstämdhet, som manifesterar sig i mimik, kroppshållning och rörelsemönster. Bedömningen baseras på utpräglingsgrad och avledbarhet. Förhöjd grundstämning skattas "0" på detta item.

Nedstämdhet

Avser uppgift om sänkt grundstämning oavsett om den tar sig uttryck eller ej. Omfattar känslor av sorgsenhet, olycklighet, hopplöshet och hjälplöshet. Bedömningen baseras på intensitet, varaktighet och i vilken grad sinnesstämningen påverkas av yttre omständigheter. Förhöjd sinnesstämning skattas "0".

Ångestkänslor

Avser känslor av vag psykisk olust, inre oro eller obehaglig inre spänning, ångest eller vånda, som kan stegras till det outhärdliga. Bedömning baseras på intensitet, frekvens, duration och behov av hjälp. Särhålles från nedstämdhet (1).

Minskad aptit

Avser upplevelser av att aptiten är sämre än normalt.

Minskad nattsömn

Avser uppgifter om minskad sömntid eller sömndjup i förhållande till de ordinära sömnvanorna. Ökad sömn skattas "0" på detta item.

 
Tolkning: 0-6 poäng (ingen depression), 7-19 (mild depression), 20-34 (måttlig depression) samt 35-60 (svår depression)

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...